தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - Tamil Thai Vazhthu


Views: 621,673 | Published: 21 December 2010 | Duration: 1m 16s

Like: 1812 | Dislike: 227 | By: KMD


Description:
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - This song was adopted by the Government of Tamil Nadu as the national song of all Tamils. It is known as "Tamil Thai Vazhthu". It is played in the beginning of every event organised by the government of Tamil Nadu.

நீராரும் கடலுடுத்த நிலமடந்தைக் கெழிலொழுகும்
சீராரும் வதனமெனத் திகழ்பரதக் கண்டமிதில்
தெக்கணமும் அதிற்சிறந்த திராவிடநல் திருநாடும்
தக்கசிறு பிறைநுதலும் தரித்தநறும் திலகமுமே!
அத்திலக வாசனைபோல் அனைத்துலகும் இன்பமுற
எத்திசையும் புகழ்மணக்க இருந்தபெரும் தமிழணங்கே!
பல்லுயிரும் பலவுலகும் படைத்தளித்து துடைக்கினுமோர்
எல்லையறு பரம்பொருள்முன் இருந்தபடி இருப்பதுபோல்
கன்னடமுங் களிதெலுங்கும் கவின்மலையாளமும் துளுவும்
உன்னுதரத் தேயுதித்தே ஒன்றுபல வாகிடினும்
ஆரியம்போல் உலகவழக்கழிந் தொழிந்து சிதையாவுன்
சீரிளமைத் திறம்வியந்து செயன்மறந்து வாழ்த்துதுமே

Neeraarum kadaluduththa nilamadandhai kezhilolugum...
Seeraarum vadhanamena thihazh baradha kandamidhil...
Thekkanamum adhil chirandha Dravida nal thiru naadum...
Thakkasiru pirai nudhalum thari thanarum thilagamume...
Aththilaga vaasanai pol anaithulagum inbamura...
Yeththisayum puhazh manakka irundha perum Thamizhanange!!!
Thamizhanange!!!
Vun seerilamai thiram viyandhu seyal marandhu Vazhthudhume!!!
Vazhthudhume!!!
Vazhthudhume!!!

(Oh Tamil Country!) you are beautifully clad in the wavy rivers and seas;
Your chiseled face shines amidst the famous Bharath sub-continent;
You are the elite Dravidian country in the Deccan;
Your small forehead shines like the crescent with a distinct "thilagam";
Like the fragrance of the "thilagam" rejoiced by the entire world,
Your great name and fame is known in all directions;
Oh Tamil Angel! Oh Tamil Angel!
Your majestic, youthful industriousness makes us spell bound and wish all the best for you, all the best! all the best!
Thank you to Watch/Download தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து - Tamil Thai Vazhthu video
if you like this Video then please share video on
Facebook and WhatsApp or any Social Network
its Help Us to make More Videos
Read More

tamil thai vaalthu vazhthu neerarum தமிழ்த்தாய் வாழ்த்து தமிழ் தாய் xmuniyandi xmuniyandi1 puliyadikasi xmuniyandi2prayer song for tamils Tamil Thai Vazhththu Tamilnadu India Dravidian culture Tamilen Chennai Madurai Tanjore Kanchipuram kerala karnataka andhra pirakkum eelam xkaruppan national desiyam naam thamilar seeman senthamil


mp3directx.net 2019 All rights reserved
Mp3 Direct Download | Free Mp3 Download from mp3directx.net
Contact Us | Privacy